Algemene voorwaarden Aangeenbrug Electro Webwinkels

 

Algemene voorwaarden van Aangeenbrug Electro Webwinkels

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Aangeenbrug Electro Webwinkels, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Aangeenbrug Electro Webwinkels overeengekomen worden. 
 
1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Aangeenbrug Electro Webwinkelsl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Aangeenbrug Electro Webwinkels een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers. 
 
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 
 
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Aangeenbrug Electro Webwinkelsniet, tenzij deze schriftelijk door Aangeenbrug Electro Webwinkels zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Aangeenbrug Electro Webwinkels een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Aangeenbrug Electro Webwinkels niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. 
 
Artikel 2 Aanbiedingen 
 
2.1 Alle door Aangeenbrug Electro Webwinkelsl gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
 
2.3 Door Aangeenbrug Electro Webwinkels verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. 
 
2.4 Aangeenbrug Electro Webwinkels behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen. 
 
Artikel 3 Opdracht 
 
3.1 De afnemer is ten opzichte van Aangeenbrug Electro Webwinkels volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. 
 
3.2 Aangeenbrug Electro Webwinkels biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is Aangeenbrug Electro Webwinkels gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. datrepareerikzelfwel behoudt zich ter zake alle rechten voor. 
 
3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Aangeenbrug Electro Webwinkels dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Aangeenbrug Electro Webwinkels geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Aangeenbrug Electro Webwinkels aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, en andere vormen van identificatie, . Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Aangeenbrug Electro Webwinkels kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Aangeenbrug Electro Webwinkels is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 
 
3.4 Aangeenbrug Electro Webwinkels is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Aangeenbrug Electro Webwinkels is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Aangeenbrug Electro Webwinkels toegekende Klantidentificatie. 
 
3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Aangeenbrug Electro Webwinkels schade lijdt, dient de afnemer Aangeenbrug Electro Webwinkels hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Aangeenbrug Electro Webwinkels onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken. 
 
Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten 
 
4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Aangeenbrug Electro Webwinkels een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Aangeenbrug Electro Webwinkels met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. 
 
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Aangeenbrug Electro Webwinkels slechts voor zover zij door Aangeenbrug Electro Webwinkels schriftelijk zijn bevestigd. 
 
Artikel 5 Prijzen 
 
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending. Ten aanzien van opdrachten geldt, dat een opslag van € 4.95 aan verzendkosten in rekening wordt gebracht. 
 
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Aangeenbrug Electro Webwinkels gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Aangeenbrug Electro Webwinkels al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 6 Betaling 
 
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Aangeenbrug Electro Webwinkels aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Aangeenbrug Electro Webwinkelsvermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 
 
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. 
 
6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 
 
6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Aangeenbrug Electro Webwinkels, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan datrepareerikzelfwel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-. 
 
6.5 Indien Aangeenbrug Electro Webwinkels daartoe aanleiding ziet, kan datrepareerikzelfwel nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. 
 
6.6 Zolang Aangeenbrug Electro Webwinkels geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd. 
 
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
 
7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Aangeenbrug Electro Webwinkels totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 
 
7.2 De afnemer mist het recht de door Aangeenbrug Electro Webwinkels geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 
 
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Aangeenbrug Electro Webwinkels, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Aangeenbrug Electro Webwinkels gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Aangeenbrug Electro Webwinkels tot het vorderen van kosten van schade en interesten. 
 
7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
 
7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Aangeenbrug Electro Webwinkels berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 
 
7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Aangeenbrug Electro Webwinkels. 
 
Artikel 8 Termijn en Levering 
 
8.1 Alle door Aangeenbrug Electro Webwinkels genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Aangeenbrug Electro Webwinkels bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 
 
8.2 Overschrijding van de door Aangeenbrug Electro Webwinkels opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
 
8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Aangeenbrug Electro Webwinkels. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Aangeenbrug Electro Webwinkels het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Aangeenbrug Electro Webwinkels op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 
 
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Aangeenbrug Electro Webwinkels de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Aangeenbrug Electro Webwinkels gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. 
 
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
 
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. 
 
Artikel 9 Transport 
 
9.1 Aangeenbrug Electro Webwinkels bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Aangeenbrug Electro Webwinkels is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voorzover Aangeenbrug Electro Webwinkels  zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. 
 
Artikel 10 Reclame 
 
10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Aangeenbrug Electro Webwinkels slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Aangeenbrug Electro Webwinkelsl kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 
 
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 
 
10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
 
10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aangeenbrug Electro Webwinkels. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 14 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Aangeenbrug Electro Webwinkels behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien Aangeenbrug Electro Webwinkels toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Aangeenbrug Electro Webwinkels aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van Aangeenbrug Electro Webwinkels te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Aangeenbrug Electro Webwinkels, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft Aangeenbrug Electro Webwinkels het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen. 
 
11. Herroepingsrecht 
 
11.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van 14 dagen na aflevering van het product in kwestie. De koper dient dit wel eerstschriftelijk te melden aan Aangeenbrug Electro Webwinkels.
Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd electronica of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificeerde producten.
 
 
11.2 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 14e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Aangeenbrug Electro Webwinkels te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij consumentkoper. 
 
11.3 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Aangeenbrug Electro Webwinkels zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag. Aangeenbrug Electro Webwinkels heeft wel het recht om een vergoeding te vragen voor de verzending en behandeling van de geretourneerde order.
 
Artikel 12 Garantie 
 
12.1 De garantie met betrekking tot de door Aangeenbrug Electro Webwinkelsgeleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. 
 
12.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. 
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 
 
13.1 Aangeenbrug Electro Webwinkels is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Aangeenbrug Electro Webwinkels. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
13.2 Aangeenbrug Electro Webwinkelsis niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Aangeenbrug Electro Webwinkelstoerekenbare opzet of grove schuld. 
 
13.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Aangeenbrug Electro Webwinkels geleverde goederen, is Aangeenbrug Electro Webwinkels niet aansprakelijk. 
 
13.4 De afnemer vrijwaart Aangeenbrug Electro Webwinkelsen haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Aangeenbrug Electro Webwinkels geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van datrepareerikzelfwel en/of door haar ingeschakelde derden. 
 
13.5 De aansprakelijkheid van Aangeenbrug Electro Webwinkelsuit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 
 
13.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Aangeenbrug Electro Webwinkels te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. 
 
Artikel 14 
 
14.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: 
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; 
b.Aangeenbrug Electro Webwinkels goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakomgin zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; 
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; 
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is. 
 
14.2 Aangeenbrug Electro Webwinkelsis in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: 
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of 
b. enig door de afnemer aan Aangeenbrug Electro Webwinkels verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of 
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen. 
 

Artikel 15 Verwerking Persoonsgegevens
15.1. Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens
verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
15.2. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of
iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
15.3. De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een
verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.
15.4. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk
bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

15.5. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek
binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.
15.6. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het
Datalek te verhelpen;
f. de oorzaak van het Datalek;
g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.
15.7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van
degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de
Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
15.8. Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.
15.9. Wanneer de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de
Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

 

 
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 
 
16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Aangeenbrug Electro Webwinkels, tenzij anders is overeengekomen. 
Aangeenbrug Electro Webwinkels. Oude Zandweg 24a 4361 SK Westkapelle.